Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (en endavant Node Garraf) posa a disposició dels usuaris i usuàries la seva política de protecció de dades. 

 1. Identitat del responsable de tractament

 El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.nodegarraf.cat  és:

Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf

NIF: Q0801811A

Adreça: Av de Cubelles, 88 2n

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Telèfon: 938 10 07 22

E-mail: agencia@nodegarraf.cat

 

 1. Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis de contacte, contractes, enquestes o tràmits, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de Node Garraf:

 

Tractament

 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Prestació de serveis d’ assessorament empresarial  

Tractarem la informació per a la gestió del servei  que hagi sol·licitat.

La base jurídica és l’execució d’un contracte de prestació de serveis que has sol·licitat.

Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.  

Subscripcions

Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats.

La base jurídica és l’atorgament del consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment se suprimiran.

 

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, jornades cursos i tallers.

 

La base jurídica és l’execució d’un contracte de prestació de serveis que ha sol·licitat.

 Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament. 

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes.

 

La base jurídica és l’atorgament del consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

 

Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

Difusió de les activitats de Node Garraf

Tractarem les seva imatge si així ho autoritza prèviament amb la finalitat de fer difusió de les activitats que s’organitzen des de Node Garraf.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti revocar el consentiment en relació al seus drets d’imatge.

 

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament Node Garraf.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Node Garraf o a tercers. Node Garraf es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Les seves dades personals que ens ha facilitat no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

No obstant, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a empreses i/o entitats que prestin un servei en nom de Node Garraf (APPs, hostatges web, gestoria laboral) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim. Aquests encarregats del tractament apliquen  les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

 1. Transferencia internacional de dades

Per a portar a terme els diferents tràmits administratius, Node Garraf no transferirà les seves dades a un tercer país que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades com així ho estableixen els articles 44 a 46 del RGPD:

 • Les transferències que es realitzin en països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable al europeu.
 • En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

 

 1. Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

 • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir els seus drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Portabilitat i Limitació de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari, a l’ Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, a l’adreça l’Avinguda de Cubelles, 88, 2n pis,  08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), o mitjançant correu electrònic, amb la referència “Dades personals”, a l’adreça dpd@nodegarraf.cat

 

6.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Node Garraf es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades

E-mail : dpd@nodegarraf.cat

Adreça postal: Avinguda de Cubelles, 88, 2n pis,  08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

 

7.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que Node Garraf ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.